საკითხავისასარგებლო

ლათინური გამოთქმები

cf35f9141371

dura lex, sed lex – კანონი მკაცრია, მაგრამ კანონია

qoud non vetat lex,hoc vetat fieri pudor”-რასაც არ კრძალავს კანონი, იმის ჩადენას კრძალავს სინდისი

“Omnia praeclare rare” – ყველაფერი იშვიათი, მშვენიერია! 

“Omnie prinsipium difficle” – ყველა დასაწყისი რთულია.

“Scientia potencia est” – ცოდნა – ძალაა! .

condicio sine qua non – ყველა პირობა მიზეზობრივ კავშირშია შედეგთან!

in dubio pro reo – ყველა ეჭვი დრალდებულის სასარდებლოდ!

nulla poena sine lege – არ არსებობს სასჯელი დანაშაულის გარეშე

nullum crimen sine lege – არ არსებობს დანაშუალი კანონის გარეშე

testis unus testis nulus-ერთი მოწმე არამოწმე.

dura lex sed Lex-მკაცრია კანონი მაგრამ კანონია

non rex est lex, sed lex est rex-კანონია მეფე და არა მეფე კანონი.

Non scholae, sed vitae discimu, ანუ არა სკოლისთვის, არამედ ცხოვრებისთვის ვსწავლობთ

amore non est medicabilis herbis-სიყვარული წამლით არ იკურნება

fide sed qui vide -ენდე მაგრამ იცოდე ვის

In vino veritas!-ღვინოშია ჭეშმარიტება!

Memento more გახსოვდეს სიკვდილი!

nulla poena sine culpa-არ არსებობს სასჯელი ბრალის გარეშე

nulla crimen sine culpa-არ არსებობს დანაშაული ბრალის გარეშე

nulla poena sine crimenარ არსებობს სასჯელი დანასაულის გარეშე

NEMO JUDEX IN RE SUA არავინ შეიძლება იყოს მოსამართლე თავის საქმეში.

Sciencia potencia est– ცოდნა ძალაა.

amicicia vitam ornat– მეგობრობა ცხოვრებას ამკობს.

Divide et impera– გათიშე და იბატონე.

Benecitia nom ophastrudutum-სიკეთე არ დაიმალება.

Lupus non mordet lupum– მგელი მგელს არ უკბენს.

Nobiscum Deus– ჩვენთან არს ღმერთი.

ibi victoria ubi concordia– იქ არის გამარჯვება, სადაც თანხმობაა.

homo homini lupus est-ადამიანი ადამიანისთვის მგელია.

Quod nocet docet-შეცდომებზე ვსწავლობთ.

მსგავსი ამბები

Back to top button