საკითხავისასარგებლო

ისევ ეს ინიციალები


ტექსტებში ხშირად გვხვდება ინიციალებით დაწერილი სიტყვები, რაც ხშირად ბევრ გაუგებრობას იწვევს, ამიტომ გადავწყვიტე დავდო ზოგიერთი მათგანის მნიშვნელობა. ინიციალები პირველად გამოიყენეს IM-ში (instant messaging)

404: I haven’t clue
ADN: Any day now
AFAIK: As far as I know
AFK: Away from keyboard
ARE: Acronym-rich environment
ASAP: As soon as possible
A/S/L?: Age/sex/location?
B4N: Bye for now
BAK: Back at the keyboard
BAS: Big a** smile
BBIAB: Be back in a bit
BBL: Be back later
BBN: Bye bye now
BBS: Be back soon
BEG: Big evil grin
BF: Boy friend
BFD: Big f***ing deal
BFN: Bye for now
BG: Big grin
BIBO: Beer in, beer out
BIOYIOP: Blow it out your I/O port
BL: Belly laughing
BMGWL: Busting my gut with laughter
BOTEC: Back-of-the-envelope calculation
BRB: Be right back
BTA: But then again…
BTDT: Been there, done that
BTW: By the way
BWL: Bursting with laughter
BWTHDIK: But what the heck do I know…?
CICO: Coffee in, coffee out
C&G: Chuckle and grin
CNP: Continued in next post
CRBT: Crying real big tears
CU: See you
CUL: See you later
CUL8ER: See you later
CYA: See ya
CYA: Cover your ass
CYO: See you online
DBA: Doing business as
DL: Dead link
DLTBBB: Don’t let the bed bugs bite
DIKU: Do I know you?
DITYID: Did I tell you I’m distressed?
DOM: Dirty old man
DOS: Dozing off soon
DQMOT: Don’t quote me on this
DTRT: Do the right thing
DWB: Don’t write back
EG: Evil grin
EMFBI: Excuse me for butting in
EMSG: E-mail message
EOM: End of message
EOT: End of thread (meaning: end of discussion)
ETLA: Extended three-letter acronym (that is, an FLA)
F2F: Face to face
FAQ: Frequently-ask question(s)
FC: Fingers crossed
FISH: First in, still here
FLA: Four-letter acronym
FMTYEWTK: Far more than you ever wanted to know
FOMCL: Falling off my chair laughing
FTBOMH: From the bottom of my heart
FUBAR: F***ed up beyond all repair or recognition
FUD: Fear, Uncertainty, and Doubt
FWIW: For what it’s worth
FYI: For your information
G: Grin
GA: Go ahead
GAL: Get a life
GD&R: Grinning, ducking, and running
GF: Girlfriend
GFN: Gone for now
GGP: Gotta go pee
GIWIST: Gee, I wish I’d said that
GL: Good luck
GMAB: Give me a break
GMTA: Great minds think alike
GOL: Giggling out loud
GTRM: Going to read mail
GTSY: Glad to see you
H&K: Hug and kiss
HAGN: Have a good night
HAND: Have a nice day
HHIS: Hanging head in shame
HIG: How’s it going
HT: Hi there
HTH: Hope this helps
HUB: Head up butt
IAC: In any case
IAE: In any event
IANAL: I am not a lawyer (but)
IDK: I dont know
IC: I see
IGP: I gotta pee
IHA: I hate acronyms
IHU: I hear you
IIRC: If I recall/remember/recollect correctly
ILU or ILY: I love you
IM: Immediate message
IMCO: In my considered opinion
IMHO: In my humble opinion
IMing: Chatting with someone online usually while doing other things such as playing trivia or other interactive game
IMNSHO: In my not so humble opinion
IMO: In my opinion
IMS: I am sorry
IOW: In other words
IPN: I’m posting naked
IRL: In real life (that is, when not chatting)
ITIGBS: I think I’m going to be sick
IWALU: I will always love you
IYSWIM: If you see what I mean
J4G: Just for grins
JBOD: Just a bunch of disks (like redundant array of independent disks, etc.)
JIC: Just in case
JK: Just kidding
JMO: Just my opinion
JTLYK: Just to let you know
KISS: Keep it simple stupid
KIT: Keep in touch
KOTC: Kiss on the cheek
KOTL: Kiss on the lips
KWIM?: Know what I mean?
L8R: Later
L8R: G8R Later gator
LD: Later, dude
LDR: Long-distance relationship
LHO: Laughing head of
LLTA: Lots and lots of tunderous applause
LMAO: Laughing my a** off
LMSO: Laughing my socks off
LOL: Laughing out loud
LRF: Little Rubber Feet (the little pads on the bottom of displays and other equipment)
LSHMBH: Laughing so hard my belly hurts
LTM: Laugh to myself
LTNS: Long time no see
LTR: Long-term relationship
LULAB: Love you like a brother
LULAS: Love you like a sister
LUWAMH: Love you with all my heart
LY: Love ya
LY4E: Love ya forever
MorF: Male or female
MOSS: Member of the same sex
MOTOS: Member of the opposite sex
MTF: More to follow
MUSM: Miss you so much
NADT: Not a darn thing
NFG: No f*****g good
NFW: No feasible way or no f*****g way
NIFOC: Naked in front of computer
NP or N/P: No problem
NRN: No response necessary
OIC: Oh, I see
OLL: Online love
OMG: Oh my God
OTF: Off the floor
OTOH: On the other hand
OTTOMH: Off the top of my head
PANS: Pretty awesome new stuff (as opposed to “POTS”)
PAW: Parents are watching
PCMCIA: People can’t master computer industry acronyms
PDA: Public display of affection
PEBCAK: Problem exists between chair and keyboard
PIBKAC: Problem is between keyboard and chair
PITA: Pain in the ass
PM: Private message
PMFJIB: Pardon me for jumping in but…
POAHF: Put on a happy face
::POOF:: Goodbye (leaving the room)
POTS: Plain old telephone service
PU: That stinks!
QT: Cutie
RL: Real life (that is, when not chatting)
ROR: Raffing out roud (Engrish for “laughing out loud”)
ROTFL: Rolling on the floor laughing
ROTFLMAO: Rolling on the floor laughing my a** off
ROTFLMAOWPIMP: Rolling on the floor laughing my a** off while peeing in my pants
ROTFLMBO: Rolling on the floor laughing my butt off
RPG: Role-playing games
RSN: Real soon now
RT: Real time
RTFM: Read the f***ing manual
RYO: Roll your own (write your own program; derived from cigarettes rolled yourself with tobacco and paper)
S^: S’up – what’s up
S4L: Spam for life (what you may get when you become someone’s customer or client)
SHCOON: Shoot hot coffee out of nose
SEG: S***-eating grin
SETE: Smiling ear to ear
SF: Surfer-friendly (low-graphics Web site)
SHID: Slaps head in disgust
SNAFU: Situation normal, all f***ed up
SO: Significant other
SOL: Smiling out loud or sh*t out of luck
SOMY: Sick of me yet?
SOT: Short on time
SOTMG: Short on time must go
STFW: Search the f*****g Web
STW: Search the Web
SU: Shut up
SUAKM: Shut up and kiss me
SUP: What’s up
SWAG: Stupid wild-a** guess
SWAK: Sealed with a kiss
SWL: Screaming with laughter
SYS: See you soon
TA: Thanks again
TAFN: That’s all for now
TANSTAAFL: There ain’t no such thing as a free lunch
TCOY: Take care of yourself
TFH: Thread from hell (a discussion that just won’t die and is often irrelevant to the purpose of the forum or group)
TGIF: Thank God it’s Friday
THX: Thanks
TIA: Thanks in advance (used if you post a question and are expecting a helpful reply)
TILII: Tell it like it is
TLA: Three-letter acronym
TLK2UL8R: Talk to you later
TMI: Too much information
TNT: Till next time
TOPCA: Til our paths cross again (early Celtic chat term)
TOY: Thinking of you
TPTB: The powers that be
TTFN: Ta-Ta for now
TTT: Thought that, too (when someone types in what you were about to type)
TTYL: Talk to you later
TU: Thank you
TY: Thank you
UAPITA: You’re a pain in the ass
UW: You’re welcome
VBG: Very big grin
VBSEG: Very big s***-eating grin
WAG: Wild a** guess
WAYD: What are you doing
WB: Welcome back
WBS: Write back soon
WDALYB: Who died and left you boss?
WDALYIC: Who died and left you in charge?
WEG: Wicked evil grin
WFM: Works for me
WIBNI: Wouldn’t it be nice if
WT?: What/who the ?
WTFO: What the F***! Over!
WTG: Way to go!
WTGP?: Want to go private?
WU?: What’s up?
WUF?: Where are you from?
WYSIWYG: What you see is what you get
YBS: You’ll be sorry
YGBSM: You gotta be s***tin’ me!
YMMV: Your mileage may vary
YW: You’re welcome

იმედი მაქვს ეს ინფორმაცია გამოგადგებათ :D

თეგები

მსგავსი ამბები

იხილეთ ასევე
Close
Back to top button
Linebet
Close
Close