სასარგებლოსაქართველო

სახელგანთქმული მეფეების მოწოდებები ბრძოლის წინ

e1839be18390e183a0e18390e18391e18393e18398e183a1 e1839de1839be183981

ამ პოსტში გაცენობით იმ სიტყვებს რომლებსაც სახელოვანი ქართველი მეფეები ბრძოლის წინ წარმოთქვამდნენ, ძალიან საინტერესო პოსტია

 დავით აღმაშენებელი 

სიტყვა თქმული მხედრობის წინაშე დიდგორის ომის წინ

ეჰა, მეომარნი ქრისტესანნო… თუ ღვთის სჯულის დასაცავად წასიერად ვიბრძოლებთ, არამც თუ ეშმაკის ურიცხვ მიმდევართა , არამედ თვით ეშმაკსაც დავამარცხებთ. და ერტ რამეს გირჩევთ რაც ჩვენი პატიოსნებისათვის დასარგებლობისთვის კარგი იქნება: ესაა რომ ჩვენ ყველამ , ხელთა ცისადმი აპყრობილი ძლიერ ღმერთს აღთქმა მივცეთ , რომ მისი სიყვარულისთვის ამ ბრძოლის ველზე,  უფრო მოვკვდებით ვინემ გავიქცევით. და რომ არ შეგვეძლოს გაქცევა, რომც მოვინდომოთ, ამ ამ ხეობის შესავალი რომლითაც შევსულვართ,  ხეთა ხშირი ხორბებით შევკრათ, და მტკიცე გულით მტრებს ,  როცა მოგვიახლოვდებიან ჩვენზე იერიშის მოსატანად , სასტიკად შევუტიოთ.

%E1%83%92%E1%83%98%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%92%E1%83%98+%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%9B%E1%83%94

                                 გიორგი მესამე
სიტყვა თქმული მხედრობის წინაშე ქალაქ ანინისათვის ბრძოლის წინ
კაცნო ძმანნო , ერთსულნო და ერთრჯულნო, უწყით თუ რაზომც დიდად კეთილ არს საღმრთოთა სჯულთა და ქრისტეს სახიერებისთვის საიკუდილი , რომელნი სამარადჟამოდ ვნაჰტრით ქრისტეს, კუალთა შემდგომთა, და მომკვდართა მის , მოკუვდავიტა სხეულითა. ხედავთა , თუ რაოდენ, უფრო სასახელო არის, მხნებრივ სიკვდილი, ვიდრეღა სენითა , განდნობითა განლეულობასა შინა , რამეთუ სახე და სახელი კეთილი , საუკუნო გზად უყვების. რამეთუ გვასმიეს ძველთა , მომთხრობელთაგან , თუ რაოდენ კუეთებანნი თავსისხენ საღმრთოთა სჯულთათვის , ტომმან ებრაელთაგან არ ტარ ქსერქსის ზე , ელენთა – ოდეს იგი იძღუანებოდეს , თემისტოკლეს მიერ , უცთომელისა სპასპეტისაგან , სოფლის მქონებელისა მძლისა ქსერქსის ზე , რომელმან ზღუაქცა მტკიცე ყო უომრად სპათათვს , ხოლო ათინელთა ერთისა ოდენ ქალაისა , უკუქცეულ იქნა . აწ ფრთოვანნო ლომნო ჩემნნო. ჩეუნნი განლახულირიქნას აღვიხუნეთ ლახუარნი და ჰოროლნი და ვუგმირნეთ ურწმუნოთა ღმრთეების მისისათა.

tamar1

თამაე მეფე

                                                      სიტყვა თქმული მხედრობის წინაშე შამქორის ომის წინ
ძმანო ჩვენო , ყოვლად ნუ შეძრწუნდებიან გულნი თქუენნი , სიმრავლისა მათთვისა და სიმცირისა ნუენნისა , რამეთუ ღმერთი ჩუენთანა , არს. გასმია გედეონისანვს სამასნი და სიმრავლე ურიცხვ მიდიაელთა , მათ მიერ მოწყუედილი , კუალად ასურასტანელთა , ბანაკი ლოცვითა ეეკიელთისა წამსა შინა ანგელოზისა , მიერ დაცემულნი , მხოლოდ ღმერთსა ოდენ მიედევნით , და გულნი თქუენნი სამართლით იპყრენით წინაშე მისსა და სასოება ყოველი ჯუარია მიმართ , ქრისტესისა იყავნ . შეისწრაფეთ ქუეყანა , მათდა შეწევნითა ყოვლად , წმიდისა ღმრთის მშობლისა , და ძალითა უძლეველისა ჯუარისათა წარემართენით.

თუ რამე ვერ გაიგეთ ძველ ქართულ ნაწერში დაწერეთ კომენტარებში და განგიმარტავთ. ასევე დაწერეთ რა გინდათ რომ დავდო. თხოვნა დაიდება ორი დღის განმავლობაში.

LUPUS

lupus non mordet lupum

მსგავსი ამბები

Back to top button