რეკორდებისასარგებლო

ტოპ 10 ყველაზე გრძელი სიტყვა ინგლისურ ენაში

488c5c14244d

ზოგჯერ სურათი ამბობს ათას სიტყვას, ზოგჯერ სიტყვა ამბობს ათას ასოს. ინგლისურში არის ისეთი სიტყვები რომლებიც არ გამოიყენება კომუნიკაციისათვის მაგრამ ისინი ნამდვილად არსებობენ. სრულადში ნახავთ 10 ყველაზე გრძელ სიტყვას ინგლისურ ენაში. 

10. Honorificabilitudinitatibus

ეს არის 27 ასოიანი სიტყვა რომელიც გამოყენებული აქვს შექსპირს თავის კმედიაში “Love’s Labour’s Lost”

9. Antidisestablishmentarianism

ეს კი არის 28 ასოსგან შემდგარი ყველაზე გრძლი სწორი სიტყვა

8. Floccinaucinihilipilification

ეს სიტყვა 29 ასოსგან შედგება

7. Pseudopseudohypoparathyroidism

ესეც 30 ასოიანი სიტყვა

6. Supercalifragilisticexpialidocious

ეს არის 34 ასოსგან შემდგარი სიტყვა რომელიც გამოიყენა რიჩარდ და რობერტ შერმანებმა მუსიკალურ ფილმში “მერი პოპინსი”. “-istic” რმელის მოსტევს ასოთა შემდეგ წყობას “fragil-” არის სუფიქსი, რაც სიტყვის დასასრულს და აალი სიტყვის დაწყებ ას ნიშნავს, ტუმცა ეს ასე არ არის, რაც ამ პრაზის უცჰვეულობას უვამს ხაზს

5. Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis

ტერმინი გულისხმობს ერტგვარ ფილტვის დაავადებით გამოწვეულ წვრილად აფხვნილ კაჟმიწების მტვერს, ეს სიტყვა რომელიც ლექსიკონებში გამოჩნდა შეიცავს 45 ასოს. არსებობს ამ სიტყვის ექვივალენტი და ასე გამოიტქმის “სილიცოსის”

4. Aequeosalinocalcalinoceraceoaluminosocupreovitriolic

ეს 52 ასოიანი სიტყვა გამოიყენა დოცტორ ედვარდ სტროზერმა რომ აეღწერა მინერალური წყლის აბანოები.

3. Lopadotemachoselachogaleokranioleipsanodrimhypotrimmatosilphioparaomelito-katakechymenokichlepikossyphophattoperisteralektryonoptekephalliokigklopeleiolagoio-siraiobaphetraganopterygon

ეს სიტყვა გამოიყენა ბერძენმა მწერალმა არისტოფანემ თავის კომიკურ სპექტაკლში, შეიცავს 171 ასოს. ეს არის ყველაზე გრძელი სიტყვა რომელიც გამოჩნდა ლიტერატურაში და ეხება გამოგონილ კერძს, რომელიც შეიცავს 17 ინგრედიენტს (როგორიცაა ზვიგენი, მტრედი, თაფლი და სხვადასხვა ცხოვლის ნაწილები). არ ელოდოთ რომ რომელიმე მენიუში ამ ჩჰამონატვალს ნახავთ.

2. Methionylglutaminylarginyltyrosylglutamylserylleucylphenyl-
alanylalanylglutaminylleucyllysylglutamylarginyllysylglutamyl-
glycylalanylphenylalanylvalylprolylphenylalanylvalylthreonyl-
leucylglycylaspartylprolylglycylisoleucylglutamylglutaminyl-
serylleucyllysylisoleucylaspartylthreonylleucylisoleucylglutamy-
lalanylglycylalanylaspartylalanylleucylglutamylleucylglycylisoleucyl-
prolylphenylalanylserylaspartylprolylleucylalanylaspartylglycylproly-
lthreonylisoleucylglutaminylaspfraginylalanylthreonylleucylarginy-
lalanylphenylalanylalanylalanylglycylvalylthreonylprolylalanyl-
glutaminylcysteinylphenylalanylglutamylmethionylleucylalany-
lleucylisoleucylarginylglutaminyllysylhistidylprolylthreonylisoleucyl-
prolylisoleucylglycylleucylleucylmethionyltyrosylalanylasparaginy-
lleucylvalylphenylalanylasparaginyllysylglycylisoleucylaspartyl-glutamylphenylalanyltyrosylalanylglutaminylcysteinylglutamylly-sylvalylglycylvalylaspartylserylvalylleucylvalylalanylaspartylvalyl-prolylvalylglutaminylglutamylserylalanylprolylphenylalanylarginyl-glutaminylalanylalanylleucylarginylhistidylasparaginylvalylalanyl-prolylisoleucylphenylalanylisoleucylcysteinylprolylprolylaspartylalanyl-aspartylaspartylaspartylleucylleucylarginylglutaminylisoleucylalanyl-seryltyrosylglycylarginylglycyltyrosylthreonyltyrosylleucylleucylseryl-arginylalanylglycylvalylthreonylglycylalanylglutamylasparaginyl-arginylalanylalanylleucylprolylleucylasparaginylhistidylleucylvalyl-alanyllysylleucyllysylglutamyltyrosylasparaginylalanylalanylprolyl-prolylleucylglutaminylglycylphenylalanylglycylisoleucylserylalanyl-prolylaspartylglutaminylvalyllysylalanylalanylisoleucylaspartylalanyl-glycylalanylalanylglycylalanylisoleucylserylglycylserylalanylisoleucyl-valyllysylisoleucylisoleucylglutamylglutaminylhistidylasparaginy-lisoleucylglutamylprolylglutamyllysylmethionylleucylalanylalanyl-leucyllysylvalylphenylalanylvalylglutaminylprolylmethionyllysylalanyl-alanylthreonylarginylserine

რასაც ახლა აშტერდებით, არის 1913 ასოსგან შემდგარი ქიმიური ტერმინი, ძნელი დასაჯერებელია მაგარამ ეს სიტყვა მართლაც არსებობს

10. [ტიტინის ქიმიური დასახელება]

ეს კი არის 189.819 ასოსგან შემდგარი კიდევ ერტი ქიმიური ტერმინი, რომლის დაბეჭვდაც კი ძალიან ძნელია

სულ ეს იყო, ერთი სიტყვა ბევრისთვის ნაცნობი იქნებოდა მაგრამ ალბათ დანარჩენ სიტყვებზე ვერც კი წარმოიდგენდით რომ არსებობდა. თუ მოგეწონათ კიდევ დავდებ მსგავსებს

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close