საკითხავისაქართველო

ქართული ჟარგონები, ძველ ქართულად ნათარგმნი(შ,ჩ,ც,ძ,წ,ჭ,ხ,ჯ,ჰ)

ქართული ჟარგონები


შავი – ავაზაკთ მოძღუარი
შავი – საწულოსაც ჰქჳან
შალა – პლანთ-კეთილობა
შანს-პეპელა – შემთხუჱჳს მნე
შარაფი – ქეიფი ღრეობა-ზედ უმცირესი
შატალო – შეგირდთ უმოძღურო ხეტიალი
შეახვია – დააბასავით
შებმა – დაბმისა მზგავსი არს, დაბმასთან ნახე
შეედო – დაენძრა გასწავლის
შეკეთება – დაფქჳლის პლანისა მასტერკად განმზადება, სხუა მასტერკასთან ნახე
შელაგება – შეყოფასაჳთ, გარნა არა ერთის ოდენ საზრუნაჳთა, არამედ მრავლის; შეყოფასთან ნახე
შემეტენე – შეტენჳსა მოსურნე
შენძრეული – დია გამოცდილი
შეტენვა – ძალად ცოლობა
შეტენვა – გვერდით მყოფობისა უსიამო მეცადინობა
სხუაჲცა არს ნახალკის შეტენვა, მერმე სწერია
შეყენება – ქუჩაში ცარცვა
შეყოფა – ჯიუტისაგან შეწუხება
შე-ჩემა – უდიერი მოწოდება
შეცემა – ჯახითა ტყუნა
შეწერა – დაგინებისა ურიდველობა
შეწერვა – ახეჳსა მზგავსი, გარნა იხილეთ აქა, თუ ვითარ განიყოფებიან:
ოდეს თაღლითები იქმან, არს შეწერვა ტეხნიკური,
ოდეს ძალითა წაერთმის, არს დაწერვა გინა ახევა,
ოდეს მიჩუმათებითა წაერთმის – პარვა;
კვალად შეწერვა არს დაზანგებისა მგვანი, ოდეს ერთმან მეორესა რაიმე დაავალოს, გარნა არა პირველად
შიგ ქონა – ესრეთ ძრიელ შემცდარსა ეტყჳან: შიგ ხომ არა გაქვსო
შიპიტი – გულისა შუღლად აშუშხუნება
შმონი – სავანეთა და საცმელთ განჩხრეკა
შმოტკისტი – ზმანთ მოთაყვანე
შუხური – ჩოჩქოლი და შუღლი დია ხმამაღალი


ჩააკატავა – ზერელედ განასრულა
ჩაბოზება – ბოროტის ზრახჳთ ჩაშვება
ჩათლახი – ესე დიაცი კურო მრავალი და ხასიათ განრყუნილი; ჩათლახივე არს სულიერი ქუÀგამხედვარი და ავის ყოფისათჳს მუდამ მეცადინე
ჩაკვლა – მასტერკისა ცეცხლთაგან განლევა
ჩალიჩი – ქმნად მიდგომა
ჩალიჩმეისტერი – ჩალიჩისა ნატიფად მქნელი
ჩამიჩი – ჟამ გარდასრული დიაცი
ჩამშვები – მაბეზღარი
ჩანგლის თხრა – ხასიათისა აღზუავება
ჩაპიზდვა – წაქცეულის გინა მწოლიარის კაცისა უწყალო ცემაზედ ითქმის
ჩაშვება – ჩამშვებთ მოღუაწება
ჩაჭრა – გაგებასა შიგან დამარცხება
ჩესნი – არმისა გარე-მიმაქცეველი
ჩისტა – მხოლოდ თუ: ჩისტა რაიმესთვის, ჩისტა ოქროსი და მისთანა ყოველთა ზედა
ჩმორი – ვერ-მძლე


ც – ართრონი გინებისა დამძიმებად: არათუ დედა მოვტყან, არამედ დედაც მოვტყან [და კიდევ სხვაცო] ცისფერი – მამრი მამრთან თანაყოფისა მოსურნე
ცუმბუშა – დაჯაბნილი ჴელქვეშე


ძალად – ნართაული, რაჲცა არს მოსურნე გარნა ვერ შემძლე: მაგარისა წილ ძალად მაგარი, კარგისა წილ ძალად კარგი, ნაშისა წილ ძალად ნაშა და ესე ვითარნი


წერაობა – წაწლობისა მზგავსი, გარნა მეტი ბიწიერი
წველა – ნებსით ფასისა ხშირი რთმევა
წიკი – ნერვთა გზნებით აკჳატებული რამ


ჭამა – ცთომილება, რაჲცა არს ძმობაში ჭამა, გინა უქონელისა კადრება; ხოლო მეორე, რა ვინმემ ტყუილი დაიჯეროს
ჭუჭუ – კუტუს არა აღმატებული
ჭერა – თჳსს სახედ ყოფა: ძველის ჭერა, როჟის ჭერა, ვაჟნის ჭერა და ესე ვითარნი ფრიად უმრავლესნი, გარნა არა ყოველთა სიტყუათათჳს, რომელ არს მქონე: ბაითის ჭერა, ვერ-მქონე: ჭუჭუს ჭერა, მოკეტვა: კბილის ენაზედ ჭერა, თავისა ალაგმვა: ტრაკის ჭერა [მოჭერა გინა დაჭერა] და ზოგნი კიდევ სხუანი, სიმრავლისათჳს ვერ შევუდექ


ხავერა – სავანე ბაითზედ უმცირესი და უპატიურად შენახული
ხატა – ესე არა ხავერა არს, არამედ მასზედ ფართე და უკეთესი ნაპატრონები. ამათ ორივესა ხავერასა და ხატასა უწესო მოღუაწებისათჳს ჰქონობენ ხოლმე
ხევძმარის ბაყაყი – დიაცი გაუთხოვარი, ხატად უგვანო, ბოხ-ხმიანი და ხარხარით მოცინარი
ხიპიში – შფოთი
ხოში – ლტოლვა
ხოშიანი – არა შუჱნიერი არს, არამედ ნაკლებ ტკბილი
ხურუში – ქუჱნა გრძნობა
ხრამჰესის ია – დიაცი გაუთხოვარი, მეოჯახე საქებელი, საქციელითა სრულ, ხატითა კეთილ. გოიმის მამისა დია საყუარელი და საამაყო, თუცა ლ-ს მაძახებელი (ლ-სთან ნახე)


ჯაგა – ბარბაროზი
ჯიგარი – უცხოთა გულისწადილისა მიმხუდომი


ჰარიფი – უცდელზედ ითქმის

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close