საკითხავისასარგებლო

ქართული ჟარგონები, ძველ ქართულად ნათარგმნი(ი,კ,ლ,მ,ნ,ო,პ)

c63dd90ce868

ქართული ჟარგონები


იაზვა – მწარედ მსიტყუჱლი
იასნი – თუალითა დანახული
იზმენა – რისამე ვერ-ყოფისათჳს გულისა ძრწოლა
იდეინი – ჰაზრით მაცხოვნე
იპარავს – სახელკეთილის დიაცის ქუეშ-ქუეშ ტყნაურობაზედ იტყჳან
ისპალნიტელი – ავისა გამეტებულად მოქმედი
ისტაბლიშმენტი – ერთობა დამკჳდრების მოსურნეთა
იუზგარი – ზნე-კეთილი


კაიფი – სიამე აღმატებული; გინა მიუმხუდარისა დაცინვა
კატაობა – ნარნარად სრბოლა
კიმარი – გაბრუებულის კაცისაგან თავის კანტურზედ იტყჳან
კიშკაობა – მომეტებულის საჭმლისა შექცევა
კლიჩკა – სხუათა ენაა: ცხოველთ საწოდებელი
კონტრა – მომტერე, მეშუღლე
კუტუ – მომცრო ასო
კუში – ფულად მისაღები


ლ – ესე ბგერა, ზედა კბილთ თანა ენის წუერვალის მიტანისა შემდგომ საშუალ ენით წარმოთქმული, არს ნიშანი მდაბიორობისა
ლაწირაკი – ერთი წვრილფეხა გოგო ბიჭ-თაგანი
ლევი – არმად ნაშოვნი


მაზი – უსრული მაზიანისაგან
მაზიანი – გამაზვისა ქმნა
მაიაკი – ნიშან-ყოფა
მამაშა – მეძავთ სარქალი
მანაგუა – თრიაქის ფაფა
მანდრაჟი – სულთ ფორიაქი
მარიაჟი – თჳსის პეწისა დია მოყვარული
მასტერკა – პლანი თითისებრ გახვეული (მოსაწევად)
მასტი – რისამე თანხუედრად კეთილი
მაყუთი – ნაღდი ფული
მახატია – არად მიჩნს
მეპირე – მინეტის მქნელი მდაბიორი
მესნი – ამა ადგილთა მობინადრე
მეტრაკე – ცისფერთან ნახე
მეშჩანი – ფუყე სვეტი
მიირთვა – ცთომილება ჰყო, ჭამასთან ნახე
მინეტი – საწულოთ პირთან მიხუნა
მიცემა – რა მდედრი მამრსა თანა-ეყოს; გარნა ტრაკის მიცემა არს დათმობა უგვანი, გინა მრუშებაჲ შორის მამრთა
მოზაგაჟნიკება – თადარიგად ქონა
მოზგი – ბევრისა მცოდნე, თუმც არა-ბრძენი
მოკეტვა – მყუდროდ შთენა
მოკრახვა – სიძუნწითა მალვა
მომჭამე! – მუქარაზედ პასუხი, რაჲცა არს: ვერა გამიწყო-რა, ვერას გამიხდე
მოჟოშკვა – მოკრახვავე
მოსმა – ვინმესთჳს სახელის საჯაროდ შემწიკულა; მოსმადვე იწოდების, ოდეს ერთმან მეორეს მკაცრად მისი ადგილი მიუჩინოს
მოტყდომა – მოხევასთან ნახე
მოქესტვა – ნაჩქარობისათვის რაიმესი ვერ-სრულად დამალვა
მოღუნვა – მაყუთის დასქელება
მოყომარება – შეგონებით დარწმუნება
მოწვა – ზრახვასა მიუხვდა
მოხევა – სრბოლად სწრაფვა; კვალად: თჳსი ან სხუისი მოშორება თუალსაწიერითგან; მოხევადვე სახელდებენ ვინმესგან ულოდნელად მჭევრის სიტყჳს მბობასა
მოხსნა – სათაჳსოდ გაიხადა
მუღამი – გულისთქმისა პასუხი


ნაბოზვარი – ფლიდს, მზაკვარს კაცზედ იტყჳან
ნაკოლი – ერთს ცარცვათაგანზედ წაქეზება
ნარკუშა – საკურნებელთა ავად მხმარებელი
ნაროდი – ხალხი მდაბიორი, ვიეთნი სბროდად უმობენ
ნასედკა – ავთა მსტოვარი
ნაშა – დიაცი წვრილფეხა, გარნა პირკეთილი და ტანკენარი
ნაჩათლახარი – ჩათლახად ნამყოფი
ნახალკის შეტენვა – უბრალოზედ ცოდჳს შეთხზვა
ნივიჟუს დარტყმა – შეჴუჱდრისას პირისა მორიდება
ნძრევა – საწულოთი ხელსაქმება

….


პაბეგშია – მალვით სუფევს
პადაგრევი – არა მცირედი ძღუჱნი
პადიეზდი – სადარბაზოსაჳთ, გარნა დია უწმინდური
პადლიზა – პირ-მოთნე
პალაჟენია – უფროს-უნცრობისა რიგი
პასტაჲანკა – მამრისგან შებღალული წაწალი
პაცანა – ბაცანასთან ნახე
პიარი – ხალხთ დარწმუნების მეცადინობა:
შავი პიარი არს სხუათა ბიწისა მუდმივ ჩინება;
თეთრი პიარი თჳსის კეთილობისა სხუათათჳს ჩიჩინია;
ყვითელი პიარი არს თითხვნა ჭორთა
პლანაქეში – თრიაქისა გარდამეტებით მწეველი
პლანი – ესრეთ ითქმის რა მორჩნი კანაფისა გაახმონ და დაფქუან; სხუა შეკეთებასთან ნახე
პლეტი – იჩქითი განრიდება გინა ოტება შეშინებულისა
პოზდნი – ხანის დამზმელი
პონტი – უცაბედი საქნარი
პრავი – მართალი მარწმუნებელი
პრაკოლი – ვენაზედ ნემსით განაჴურეტი
პრაშმანდოვკა – დიაცი სხუათა და სხუათა მამაცთა თანა დია მყოფი, გარნა საფასურისა არა მთხოვნელი
პრეტენზიული – აჯისა ბრძანებად მომაქცეველი
პრიკოლი – უნდილ საღრეჭი
პრიკუპი – ქაღალდის თამაშისას ერთის წრიულის მოხვეჭა

მსგავსი ამბები

Back to top button