საკითხავისაქართველო

ქართული ჟარგონები, ძველ ქართულად ნათარგმნი(დ,ე,ვ,ზ,თ)

ქართული ჟარგონები


დააბრეხვა – როყიო სათქუმელი თქუა
დააგოიმა – შეტყუილის დაჯერება აქმნია
დააზანგა – საქნელი რამე შეადვა
დაამუღამა – მუღამეულ-ჰყო
დააცმევინა – განაძო
დაახეთქა – ულოდნელი ისიტყუა რაჲმე
დაახუილა – ძლიერ დაარტყა
დაბმა – ერთმან რომ მეორე რაიმეზედ დაიყოლიოს
დაბაზრება – ტკბილმოუბარობით პირის მოშინჯვა, რომელ არს:
ბაზრის შეყვანა, როს დამბაზრებელი სათქმელის თქმულობას შეპარჳთ განაძლიერებს;
ბაზრის შეგდება, თუ რომ იგივესა დაკვრით იქმს
დაბოლება – ბოლით დაბანგჳსათჳს მეცადინეობა
დაბოლილი – ბოლითგან დაბანგული
დაბრედა – ამა სოფლითგან მიფარვა
დაგინება – ბილწითა ენითა აღკრძალვა რაიმესი; გინა ბილწი ფიცილი
დაგრუზვა – გუემით ფიქრმეტყუჲლება
დადება – დატევებაზედ ამბობენ:
იქმან დადებასა, ოდეს ერთმან მეორე დაუტევოს თავისა თჳსისა ანაბარად;
იქმან დადებასა, ოდეს ერთი მიჯნური მეორესა დასცილდეს;
ხოლო ერთი მეორესა რა შეჰპირდეს, გარნა ბოროტ განზრახულებით უპიროდ დასტოვოს, ესე ვითარს დადებასა ჰქჳან გადაგდება
დაენძრა – ფრიადი შეჭირვება ეწყო
დავასება – თუალ შევარდნით სიამე
დაზაგაჟნიკება – მოზაგაჟნიკება გასწავლის
დაიადა – თჳსს კერძოდ ჰყო
დაიზეთა – უარისათჳს საბაბი შეუჭირდა
დაიწვა – ვერ დაფარულ ეყო
დაკიდება – საფიქრალითგან განდევნა
დალივერება – თუალ-თუალის ყოფა
დაპადაგრევება – პადაგრევისა მიძღუნა
და რამე – რაჲც მისთანა; ყოველთა შემდგომად ესრეთ მოვალს: დაინახა და რამე, მიესალმა და რამე, უერთგულა და რამე და სხუანიცა
დატყვნა – ნაჩუმათარზედ წასწრებასა ჰქჳან საქციელზედ დატყვნა; რა კაცმა სიავე ჩაიდინოს, მიმალვა სცადოს და მდევრისაგან გაუცუდდეს, ესე არს ცხელ ფაქტზედ დატყვნა
დაუაბგონა – უკანა კერძად ჰყო
დაუადა – მცირედი ძღუჱნი მიართუა
დაურტყა – ულოდნელი საქციელი უქმნა
დახვოსტვა – კუდში მოლალეობა
დერსკობა – ამაყთ წარბ მაღლობა
დილიხორი – გამხელილი ხუაშიადი
დობრად – ძალთ უტანებელად


ეე! – ესრეთ იზრახვიან ჟამსა განკჳრვებისასა, ანუ გახარებისასა, ანუ იმედის გაცრუებისა გინა გარდაწურჳსასა; გარნა სხუაჲ არს ოდეს ესე ვითარად უამურს მოუწოდებდნენ ვისმე


ვაზვრატი – არა გამოსასყიდი, რომელ არს წარტაცებულის სულიერის მოყუანები-სათÂს მოთხოვნილი, არამედ ნაცარცჳს მოქცეჳსა სასყიდელი
ვალის დადება – მცირედის მადლისა ყვედრება
ვაჟნი – ცუდმედიდი
ვაფშე – ყოვლით კერძო
ვეში – ესე არს ავეჯი სახლისა და ჭურჭლეული, რაგინდრა (გლეხურად); კვალადვე ვეშად იწოდების თჳთეული ცალკე უსულო საგანი, ესრეთ, რომ უკეთუ რამე მოსწონთ, ამბობენ: მაგარი ვეშიაო.
ვზროსლი – წამოზრდილი, ესრეთ უმცროსნი ჰასაკითა თჳსზედ უფროსს იხსენიებენ


ზაიობი – ჯიუტი ახირება
ზაპოი – ესე ქართულად ანკანაკებაჲ არს, ზედიზედ ნადიმსა და სიმთვრალეს ნიშნავს
ზასი – ღია პირითა ურთიერთის კოცნა
ზასაობა – ზასთ გადაბმულობა
ზასკოკებიანი – ხუშტურთ ამყოლი
ზახოდი – მსხდომთაგან წრეში მოსატარებლად სამყოფელი რამ
ზონა – ავაზაკთ შესაწყუდეველი
ზუბი – ფარული ჯავრი


თალია – უწინ ძაძის ტომარას ერქუა, გარნა აწ სათულელი არს უწყაო: ესე ვითარ ერთი თალია იტირა ანუ ბევრი უტირნია, ერთი თალია გაათავა რა მამრმან მდედრისა ჟინი ერთგზის აისრულა
თესი – მიმალვა მეყუსეული
თესლი – ჭკჳსა ბოროტად მომხმარი
თითის მიცემა – საქნარის ქმნისათჳს ვისიმე კვალად იძულება (მდაბიურად)
თირვა – ქუჱშით ცქერა
თომარი – სიტყჳთ შექცევა

თეგები

მსგავსი ამბები

Back to top button
Close
Close